Klachtenregeling
In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen vier weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover door mij geïnformeerd. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie. Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van NBCG Yi dan wel de geschilleninstantie SCAG. Wanneer u een klacht indient bij NBCG Yi informeert u onze praktijk te allen tijde vooraf.

Meer informatie
Download hier het reglement behorende bij de Geschillencommissie SCAG
Voor gedetailleerde informatie over onze klachtenregeling en de onafhankelijke klachtenprocedure kunt u de volgende documenten raadplegen: